PEIZERMADEN

 

De Peizermaden liggen vlak buiten de stad Groningen, ongeveer op 5 minuten fietsen vanaf onze wijk. Maden zijn (of liever waren) natte hooilanden. Het land bleef tot ver in het voorjaar nat en kon pas laat worden bewerkt, door de natte lage ligging van de zompige veengrond. De Peizermaden waren dan ook een uitstekend weidevogelgebied. In de afgelopen jaren heeft Natuurmonumenten veel grond aangekocht in dit gebied. De weilanden worden niet meer bewerkt en men laat het bewust verruigen. Verder is in 2011 een groot deel van het gebied ingericht als waterberging. In de komende jaren zal dit een verschuiving te zien geven in de soorten die er broeden.

 

 
Maaien van de Weeringsbroeken, 21 oktober 2015  

 

 

Broedvogels.

Sinds 2003 inventariseer ik het gebied Weeringsbroeken in de Peizermaden op broedvogels. Ik loop met kijker en veldkaart een vaste route door het gebied en noteer alle vogels die broedverdacht gedrag vertonen. Dit kan bijvoorbeeld territoriaal gedrag zijn, of een nestvondst. Maar ook een paartje dat steeds maar op dezelfde plek in de broedbiotoop aanwezig is, geldt als territoriumindicerend. Al sinds 1993 loopt er een broedvogelonderzoek in dit deel van de Peizermaden. 

Broedvogels in de Peizermaden zijn onder andere wulp, kievit, tureluur, scholekster en grutto. Maar er broeden ook rietvogels, zoals rietgors, kleine karekiet, bosrietzanger en rietzanger en sinds een paar jaar ook blauwborst. Verder, kwartel (jaarlijks kleine aantallen), kwartelkoning (af en toe), paap (jaarlijks één of twee paar), watersnip (zeldzaam) en grauwe gans broedvogel. Ook de slobeend en de krakeen zijn regelmatige broeders, zij het in klein aantal.

Tijdens de inventarisatierondes kom ik, hoewel ik niet actief naar nesten zoek, toch af en toe leuke vondsten tegen. GA NIET ZELF NAAR NESTEN ZOEKEN, JE VERSTOORT VAN ALLES!

 

 

Tureluur in de Peizermaden, 21 mei 2011
Klik op de foto voor een vergroting
Scholekster in de Peizermaden, 21 mei 2011
Klik op de foto voor een vergroting

 

 

Dit nest van een graspieper vond ik bij toeval. Mei 2005Klik op de foto voor een vergroting Kievitsnest in de Peizermaden, 14 april 2006  Klik op de foto voor een vergroting

 

Nest van een grutto dat op het punt staat uit te komen. Het jong in het linkerei is al een beetje zichtbaar Klik op de foto voor een vergroting Het  nestje met jonge graspiepers. De  oudervogel vloog vlak voor mijn voeten op. 
Klik op de foto voor een vergroting

 

Nest met jonge veldleeuweriken, Peizermaden, 6 mei 2006
Klik op de foto voor een vergroting
Jonge veldleeuwerik, klaar om geringd te worden. Peizermaden, 6 mei 2006
Klik op de foto voor een vergroting

 

Nest van tureluur, Peizermaden, 6 mei 2006
Klik op de foto voor een vergroting
Tapuit, Peizermaden, 6 mei 2006
Klik op de foto voor een vergroting

 

Nest van 4 jonge kieviten in de Peizermaden
mei 2005 
Klik op de foto voor een vergroting
Kievit broeded op nest in de Peizermaden
mei 2005 
Klik op de foto voor een vergroting

 

Kievit, paar dagen oud, Peizermaden
mei 2006 
Klik op de foto voor een vergroting
Nest van meerkoet, Peizermaden, mei 2006
Klik op de foto voor een vergroting

 

Nest van grauwe gans, Peizermaden, mei 2006 Klik op de foto voor een vergroting Scholeksternest, mei 2006, Peizermaden
Klik op de foto voor een vergroting

 

Nest van wulp, 28 mei 2006, Peizermaden
Klik op de foto voor een vergroting
Nest van wilde eend, Peizermaden, 16 maart 2007  Klik op de foto voor een vergroting

In mei kun je er tapuit, paapje en regenwulp tegen komen en in de winter grote groepen kolganzen, vermengd met brandganzen. Het hele jaar door zie je de nijlgans, een exoot die zich goed in Nederland weet te handhaven. Jaarlijks zie ik ook enkele toendrarietganzen in de Peizermaden.

Grutto in de Peizermaden. In het weiland er naast bevonden zich 3 jongen 10 mei 2005 Graspieper in de Peizermaden
10 mei 2005 Klik voor een vergroting

 

De veldleeuwerik doet het in de Peizermaden goed. De laatste jaren zit het aantal territoria in de Weeringsbroeken op circa 60 per 100 hectare.  Het is dan ook een genot om 's morgens vroeg door het land te lopen, met overal om je heen zingende veldleeuwerikken en parachuterende graspiepers. Vanaf begin juni heb je dan in de rietkragen nog de bosrietzanger, rietzanger en kleine karekiet. En, in 2004 voor het eerst, een broedende blauwborst.